Dzisiaj jest: Sobota, 19-10-2019

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ ARANŻACJĘ OGRODU PRZYDOMOWEGO W DZIELNICY BŁESZNO - edycja II

Zgodnie z regulaminem konkurs odbył się w II kategoriach:
– ogrody zielone całoroczne;
– ogrody kwiatowe sezonowe.
Do konkursu zgłoszono się 8 przydomowych ogrodów w terminie: 17.06-12.07.2019r.
Fotografowanie ogrodów odbyło się 28.06.-18.07.2019r. Zdjęcia zostały wykonane przez członka naszego Partnerstwa "Teraz Błeszno" Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej.

W dniu 19.07.br zebrała się komisja powołana przez organizatora i oceniła na podstawie zdjęć ogrody. Ocenie podlegało:
1. zagospodarowanie ogrodów przy domach ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i kolorystyki urządzonego ogrodu;
2. oryginalność dokonanych nasadzeń kwiatów, krzewów, roślin okrywowych, płożących itp.

W kategorii ogrodów całorocznych zwyciężył ogród położony przy ul. Długiej 77 uzyskując 17 punktów.
II miejsce przypadło ogrodowi przy ul. Szkolnej 23 – otrzymał 15 punktów, a III miejsce zajął ogród przy ul. Brzezińskiej 8 z 14 punktami.
W kategorii ogrodów sezonowych zwyciężył uzyskując 17 punktów ogród przy ul. Brzezińskiej 26. Na II miejscu znalazł się ogród przy ul. Grzybowskiej 16 otrzymując 16 punktów, a za III miejsce komisja przyznała 15 punktów ogrodowi z ul. Brzezińskiej 15. Postanowiono wyróżnić pozostałe 2 ogrody z ul. Brzezińskiej 44 oraz ul. Długiej 61.

Komisja bardzo wysoko oceniła wszystkie zgłoszone ogrody pod względem zagospodarowania, estetyki i kolorystyki oraz dostępności wizualnej z przestrzeni publicznej.

Gratulujemy zwycięzcom I miejsca nagrody pod postacią bonu w wysokości 700 złotych , II miejsca – 500 złotych i III miejsca 300 złotych do zrealizowania w Centrum Ogrodniczym "Sabinów"oraz P.P.H.U. „Agroplon”. Nagrody pochodzą z Budżetu Obywatelskiego i wręczone zostaną 13 września br. w Miejskim Domu Kultury przy ul. Łukasińskiego. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają również atrakcyjne nagrody.

Rada Dzielnicy Błeszno pragnie podziękować wszystkim, którzy pomogli zorganizować konkurs
– Jurajskiemu Ośrodkowi Wsparcia Ekonomi Społecznej,
– Miejskiemu Domowi Kultury,
– Partnerstwu na Rzecz Aktywności Lokalnej” Teraz Błeszno”
oraz sponsorom, dzięki którym nagrodzimy wszystkich uczestników konkursu.

Konkurs na najładniejszy ogród przydomowy 2019

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lubliniec-Częstochowa – odcinek II

Obowiązuje od 30. 05. 2019 r. do 21. 06. 2019 r.


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lubliniec – Częstochowa – odcinek II


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2018r., poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Częstochowy Uchwały Nr 137.XI.2019 z dnia 16 maja 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lubliniec – Częstochowa – odcinek II uchwalonego uchwałą nr 613/XLIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 kwietnia 2005 r. Zmiana ograniczona jest do obszaru położonego pomiędzy ul. Sabinowską, a terenami kolejowymi. Dotyczy elementów części tekstowej (§ 9 ust. 1, § 16 ust. 1 i 3, § 17 ust. 1 i 3 i § 19 ust. 1 i 3) i graficznej planu, w zakresie umożliwiającym lokalizację gazociągu średniego ciśnienia.


Pełna treść zmienianej uchwały opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2005 r., Nr 78, poz. 2140 i dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy (www.bip.czestochowa.pl) oraz w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno- Planistycznej przy ul. Katedralnej 8.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego, dotyczące wyłącznie wymienionych powyżej zagadnień w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r. Wnioski wykraczające poza wskazany zakres nie będą przedmiotem rozpatrzenia. Wnioski należy dostarczyć do Urzędu Miasta Częstochowy na jeden z poniższych sposobów:
1) złożyć bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pokój nr 3) lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ul. Katedralnej 8, lok. 57 (pokój nr 35) w godzinach pracy urzędu,
2) przesłać listownie pod jeden z ww. adresów,
3) przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki podawczej Urzędu Miasta Częstochowy – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Gmina Miasto Częstochowa z siedzibą w Częstochowie przy ul. Śląskiej 11/13. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.


Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy w sprawie rozpatrzenia wniosków zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy na stronie internetowej: https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenia/71429.


Pobierz w PDF

Przebudowa torowiska tramwajowego po wschodniej stronie Estakady od poniedziałku 2019-06-10 godz. 8.30

Od poniedziałku 10 czerwca Konsorcjum NDI przeprowadzi remont torowiska tramwajowego po wschodniej stronie Estakady na skrzyżowaniu al. WP z al. Pokoju. Jezdnia w tym miejscu będzie zamknięta dla ruchu kołowego i stanie się drogą bez przejazdu. Dla objazdu, zamkniętej jezdni, skręcający w prawo z al. WP w al. Pokoju, mogą wykorzystać al. Pokoju do Ronda Reagana, a dalej ulice: Szpitalną, Olsztyńską, Orlik-Rückemana i Legionów do skrzyżowania z al. Wojska Polskiego.


Jadący z ulicy Jagiellońskiej, którzy na skrzyżowaniu z al. WP nie będą mogli skręcić, jak dotąd, w lewo pod Estakadą, mogą zamiast tego skręcić w prawo w al. WP, zawrócić na węźle „Rakowska”, a następnie pojechać aleją Wojska Polskiego na północ (w tym Estakadą obok zamkniętej dla ruchu jezdni).


Obie Trasy Objazdu, przedstawia w uproszczeniu, dołączona do Informacji Mapka.


Zwracamy uwagę, że aleja Pokoju, jest w przebudowie (przebudowa torowiska tramwajowego) jednak przejazd przez torowisko tramwajowe na skrzyżowaniu z ul. Próchnika będzie przywrócony. Czasowe zmiany w organizacji ruchu spowodują utrudnienia w ruchu i kolejki pojazdów w tej części miasta zwłaszcza w rejonie Estakady. Zmiany trasach autobusów komunikacji publicznej, opisuje dokładnie odrębna informacja, umieszczona na stronie internetowej MZDiT.


Prosimy użytkowników dróg i pasażerów komunikacji publicznej o wyrozumiałość i przepraszamy za przejściowe utrudnienia w ruchu. Bezpośrednio po tym Etapie Robót nastąpi kolejny, to jest remont torowiska tramwajowego po zachodniej stronie Estakady.


Mapka MZDIT

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obowiązuje od 14. 03. 2019 r. do 19. 04. 2019 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 marca 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno - Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce „PREZYDENT MIASTA” - Obwieszczenia.


Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, w sali sesyjnej o godzinie 14.00.


Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Częstochowy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone kwalifikowanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Częstochowy, w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3 lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8, w godzinach pracy urzędu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 r.


Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.


Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Częstochowy.


Źródło oraz załączniki

Zdjęcia z finału konkursu na najładniejszy ogród

Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą aranżację ogrodu przydomowego

Ogłoszenie o wynikach konkursu .PDF

Zgodnie z regulaminem konkurs odbył się w II etapach:
I. Zgłoszenie do konkursu od 25.06.2018 r. – 7.07.2018 r. - zgłoszono 6 ogrodów przydomowych.
II. Fotografowanie ogrodów 9.07.2018 r. – 20.07.2018 r.
Zdjęcia zostały wykonane przez członka naszego Partnerstwa "Teraz Błeszno" Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W dniu 20.07 zebrała się komisja powołana przez organizatora i oceniła na podstawie zdjęć ogrody. Ocenie podlegało:
1. zagospodarowanie ogrodów przy domach ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i kolorystyki urządzonego ogrodu;
2. oryginalność dokonanych nasadzeń kwiatów, krzewów, roślin okrywowych, płożących itp.


Jednogłośnie komisja zdecydowała, że zwyciężył w konkursie ogród przy ul. Szkolnej 23, uzyskał on największą ilość przyznanych punktów.


Kolejne miejsce zajęły z tą samą ilością punktów ogrody na posesjach:
ul. Wczasowa 52, ul. Brzezińska 26 oraz ul. Grzybowska 16.


Minimalnie mniej punktów otrzymały ogrody przy ul. Grzybowskiej 18A oraz ul. Brzezińskiej 8.
Komisja bardzo wysoko oceniła wszystkie zgłoszone ogrody pod względem zagospodarowania, estetyki i kolorystyki oraz dostępności wizualnej z przestrzeni publicznej. Gratulujemy zwycięscy nagrody pod postacią bonu w wysokości 1000 złotych do zrealizowania w Centrum Ogrodniczym "Sabinów". Nagroda pochodzi z Budżetu Obywatelskiego i wręczona zostanie 7 września br. w Miejskim Domu Kultury przy ul. Łukasińskiego. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają również atrakcyjne nagrody.


Rada Dzielnicy Błeszno pragnie podziękować wszystkim, którzy pomogli zorganizować konkurs:
– Spółdzielni 'Społem"
– sklepie "Lewiatan" ul. Grzybowska ,
– Bibliotece Miejskiej,
– Jurajskiemu Ośrodkowi Wsparcia Ekonomi Społecznej,
– Miejskiemu Domowi Kultury,
– Partnerstwu na Rzecz Aktywności Lokalnej” Teraz Błeszno”
oraz sponsorom, dzięki którym nagrodzimy wszystkich uczestników konkursu.

Sprawy bieżące dzielnicy Błeszno

Pismo do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie

Lokalizacja progów zwalniających płytowych na ul. Załogi

Ustawienie znaku drogowego B-36 na ulicy Szkolnej przy Przedszkolu nr 19

Bezkolizyjny wyjazd z ul. Bór do ul. Jagiellońskiej

Uruchomienie lini autobusowej

Poczta Polska w sprawie skargi z dn. 08.11.2017

Postulaty mieszkańców oraz Rady Dzielnicy Błeszno, zgłaszane dn. 28.03.2017

Utworzenie połączenia komunikacyjnego przez ul. Wypalanki

Listy obecności na spotkaniu z Prezydentem Miasta Częstochowy w dn. 18.05.2017

Uciążliwość związana ze składem węgla

DPK.I.0520.4.20

Uciążliwość związana z hodowlą drobiu przy ulicy Kusocińskiego

Blokowanie przez magistrat zadań zgłaszanych w ramach BO na działkach miejskich przy ul. Różanej

Sieć kanalizacyjna w ulicy Brzezińskiej

Głośna praca silników w autobusach hybrydowych

Wyjazd z posesji na ul. Bohaterów Katynia

Monitoring na skrzyżowaniu ulic Brzezińskiej i Bohaterów Katynia

Zagrożenie bezpieczeństwa związane z dużą ilością dzików

Usunięcie śmieci i uporządkowanie terenów miejskich

Ulice w dzielnicy Błeszno