Dzisiaj jest: Sobota, 19-10-2019

Regulamin Rady Dzielnicy Błeszno

REGULAMIN RADY DZIELNICY BŁESZNO
na kadencje 2015-2019


§ 1

Rada Dzielnicy jest jednostką pomocniczą Rady Miasta Częstochowy działającą w oparciu o Statut Dzielnicy Błeszno wg uchwały Nr 318/XXVIII/2004r. Rady Miasta Częstochowy z dnia 15.03.2004 r.


§ 2

Rada Dzielnicy jest gospodarzem na swoim terenie. Działa na rzecz mieszkańców dzielnicy, przyjmuje i w miarę możliwości realizuje ich postulaty i wnioski.


§ 3

Rada Dzielnicy jest zobowiązana do współpracy z Radą Miasta i Zarządem Miasta we wszystkich sprawach związanych z dzielnicą, szczególnie w przygotowaniu planów inwestycyjnych.


§ 4

Członkowie Rady Dzielnicy pełnią dyżury wg. harmonogramu w siedzibie Rady Dzielnicy oraz w wyznaczonych punktach dzielnicy.


§ 5

1. Zebranie Rady Dzielnicy zwołuje Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub osoba przez nich upoważniona.
2. Zawiadamia członków Rady nie krócej niż na 7 dni przed dniem obrad za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub wiadomości telefonicznej sms.
3. Zawiadamia Radnych z okręgu wyborczego, Policję, Straż Miejską oraz innych zaproszonych gości na 14 dni przed dniem obrad.
4. Zebrania zwołuje się co najmniej raz na kwartał lub wg. potrzeb.


§ 6

1. Rada może obradować tylko w obecności co najmniej połowy składu rady.
2. Obrady Rady Dzielnicy prowadzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub osoba przez nich upoważniona.
3. Zebranie jest protokołowane przez Sekretarza.
4. Protokół z zebrania podpisują Przewodniczący i Sekretarz.
5. Pisma wychodzące Rady Dzielnicy podpisuje Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub inny Członek Zarządu.


§ 7

1. Czas wystąpienia referenta projektu uchwały nie powinien przekraczać 15 minut.
2. Czas jednego wystąpienia w dyskusji wynosi maksymalnie 5 minut.
3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad może przedłużyć czas wypowiedzi, o którym mowa w ust. 1 i 2.


§ 8

1. Uchwały i stanowiska zapadają zwykłą większością głosów członków Rady w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.
3. Za głosy oddane uznaje się głosy: „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.
4. Jeśli wnioski zgłoszone w jakiejś sprawie wykluczają się wzajemnie, przewodniczący obrad może przeprowadzić głosowanie alternatywne.
5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.


§ 9

1. Rada Dzielnicy jest zobowiązana do przeprowadzenia spotkania z mieszkańcami Dzielnicy przynajmniej 1 raz w roku.
2. Zobowiązana jest do powiadomienia mieszkańców o terminie zebrania oraz lokalu,w którym odbędzie się zebranie.


§ 10

1. Rada Dzielnicy wybiera Zarząd w składzie od 3 do 5 członków.
2. Przewodniczący Rady jest Przewodniczącym Zarządu.


§ 11

Rada Dzielnicy może w razie potrzeby powoływać komisje rady dzielnicy.
1. Pracą komisji kieruje przewodniczący komisji lub podczas jego nieobecności zastępca przewodniczącego komisji.
2. Komisje rady dzielnicy pracują na posiedzeniach.
3. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.


§ 12

W przypadku wygaśnięcia połowy mandatów Rady Dzielnicy Komisja Rewizyjna Rady Miasta na wniosek Przewodniczącego Rady zwołuje wybory uzupełniające.


§ 13

Regulamin może ulec zmianie w czasie kadencji.


§ 14

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się odpowiednio Regulamin Rady Miasta Częstochowy.